Boktips/ Curly Bracket-den gömda koden

Jag fick ett boktips om en skönlitterär bok som handlar om programmering. Jag delar länken här till boken. Där står det utförligt vad boken handlar om. Den verkar mycket spännande. Jag kommer att skaffa den och läsa den för min klass, men boken kommer också att få bli som en julklapp till min egen son som gillar dataspel och programmering.

Annonser

Programmera/ hour of code

Snart är det Codeweek. Det börjar närma sig och nedräkningen finns att följa på Codeweek.eu. Det startar den 10 oktober.  Jag kommer jag att delat med mina elever. Både klass 5e och 5f.

Jag har anmält femmorna på Vilboksskolan till hour of Code genom den här länken. Vi kommer att arbeta med det under matematiklektionerna.

http://codeweek.eu/

Så nu finns Vilboksskolans event med på kartan över världen där det kommer att programmeras! 

Jag kommer att använda mig av Code.org när vi programmerar ,som är på ett lekfullt sätt.

I vår kommuns IKT-plan finns det med för åk 4-6 att elever ska få prova på programmering. Detta är ett bra sätt att genomföra det. Till vår kommun kommer vi att bjuda in Magnus Göransson ,IKT-utvecklare i Karlshamns kommun och programmerare på Okatima AB. Det blir under detta läsåret 2015/2016. Han kommer att föreläsa  en eftermiddagoch inspirera mellanstadielärarna i programmering. Jag och Magnus har kontakt och utbyter tankar och idéer.  Vi ska snart genomföra ett studiebesök i Helsingborg på Mindpark och E-commerce Park med IKT-gruppen och kommunens NT-utvecklare.

Med detta inlägg vill jag sprida Codeweek och hoppas att fler deltar i eventet och låter eleverna få programmera. Vilket är mycket spännande, lärorikt och roligt.

Teknikplanering/Infomentor

Mina planeringar börjar i bedömningen. Låter kanske bakvänt, men logiskt för mig. Om jag inte vet vad det är jag ska bedöma, så blir det svårt att lägga upp en planering för ett område.

Nu var det dags för ett område i ämnet teknik för mina årskurs femmor. Vilka förmågor ska jag bedöma under arbetes gång? Det är den första frågan jag ställer mig.

I vår kommun har vi ett digitalt verktyg som hjälp-Infomentor. Jag gör upp en pedagogisk planering i Infomentor. Där finns läroplanen kopplad och man kan hämta text från läroplanen. Med hjälp av Infomentor får jag snabbt fram förmågorna som jag ska bedöma under arbetets gång. Förmågorna finner jag under syftestexten.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,  
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Efter det tittar jag på det centrala innehållet för att se vad vi ska arbeta med i tekniken, det som ska träna deras ovanstående förmågor. Man kan inte jobba med allt på en gång, utan jag väljer ut några av punkterna för området teknik. Men här nedan är alla punkter i det centrala innehållet för Teknik för åk 4-6

• Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.  
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.  • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.  
• Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.  
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.  
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.  
• Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.  
• Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.  
• Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.  
• Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.  
• Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Sedan tittar jag tittar på kunskapskraven. Här är kunskapskraven för betyg E för åk6.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.  
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Under arbetet med teknikutveckling och konstruktion bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Genom att jag gör en pedagogisk planering med syftet, centrala innehållet och kunskapskraven, så har jag noga satt mig in i vad jag ska bedöma och vad det är vårt styrdokument lgr11 säger om ämnet teknik.

Under kommande lektion presenterar jag punkter från det centrala innehållet, syftet och kunskapskraven för mina elever. Jag förklara vad de olika sakerna betyder, så att de ska förstå på deras nivå. I Infomentor finns HEJA kunskapskraven på enklare svenska, som man kan använda.

Därefter är eleverna med att slutföra den pedagogiska planering och det är; hur vi ska arbeta för att nå kunskapskraven och träna förmågorna. Här kommer eleverna med förslag på olika arbetssätt. Här berättar jag också för eleverna hur deras kunskaper kommer att bedömas. I vilken form t.ex ett prov, muntlig redovisning, laborations rapport m.m

Därefter sätter arbetet igång och som i det här fallet kommer vara under fem veckor. (Den första veckan har redan gått nu när jag skriver detta inlägget.)

Vi började med broar och deras konstruktioner. Vi pratade om hållfasthet. Därefter byggde vi broar med sugrör. Vi hade klassens nalle som försökskanin. Nallen fick sitta på bron för att se om bron höll. Under detta arbetet dokumenterade jag med foto och eleverna lämnade in skisser på sina broar. Ett underlag för mig till bedömningen.

Vårt fortsatta arbete i tekniken kommer att bli fem stycken teknikfilmer,från UR som heter teknikshow. Där kommer vi att få lära oss olika begrepp som man använder i tekniken. Begreppen kommer vi ha en Quiz på med hjälp av programmet Socrative. Detta vet barnen om i förväg. Begreppen från filmerna skriver vi upp och förklara noga. Efter alla filmerna kommer Quizen, som jag har till min bedömning.

Vi kommer också att tillverka en sprattelgubbe efter en instruktion, läsa ur boken Teknik, bygga med mekano och skruva isär gamla leksaker. Allt de gör dokumenterar och samlar jag in.

När teknikområdet är klart har jag samlat på mig information inför bedömningen av området. Jag går tillbaka i min pedagogiska planering och gör min bedömning i Infomentor.

Så här arbetar jag med varje område som jag startar upp. Varje matematikavsnitt,NO-avsnitt och svenska får en pedagogisk planering uppbyggd som ovanstående teknikplanering. Det blir ett par stycken varje termin. Jag delar alltid mina pedagogiska planeringar med övrig personal på skolan. Det är bra att få ta del av varandras. Man kan hämta en kollegas pedagogiska planering och ändra i den så den passar för det område man ska arbeta med.

Detta arbetssättet fungerar bra för mig. Det blir tydligt och allt finns dokumenterat.

*Vilka förmågor jag ska titta på vid bedömningen.

*Eleverna har förförståelse innan arbetet sätter igång om vad som förväntas av eleverna.

*Föräldrar som är intresserade kan genom familjewebben läsa den pedagogiska planeringen.

* Det blir en helhet och jag känner att jag kvalitetssäkrar mitt arbete.